پاسخ پرسش : آدرس حجامت در اصفهان - زردی نوزاد چاپ

آقا، 33 ساله
پرسش : آیا در اصفهان کسی یا جایی برای حجامت پشت گوش برای نوزادان وجود دارد ؟
اگر نوزادی زردی داشته باشد تا چه مدت میتوان برای حجامت منتظر ماند؟

 

 

پاسخ : به آدرس اصفهان خیابان جی ایستگاه  ابر جنب بانک کشاورزی عطاری ابا به شماره تلفن 5217358 مراجعه و آدرس محل حجامت را دریافت نمایید.
ضمناً اگر نوزادی زردی دارد باید سریعاً حجامت پشت گوش نماید.