پاسخ پرسش : امکان استفاده از پودر جاذب درهنگام پریود چاپ

خانم، 38 ساله          
پرسش: باسلام. پودر جاذب راآیاباید فقط درهنگام پریود استفاده کرد یا اینکه آنرا دریک مرحله مصرف کردپاسخ: اگر خون ریزی شدید باشد در یک بازه زمانی چه پریود باشد، چه نباشد باید از پودر جاذب استفاده شود.