پاسخ پرسش : احتمال باروری با داشتن فولیکول چاپ

خانم، 25 ساله                             
پرسش: فولیکولهایی به اندازه کمتر از5mm /حجم تخمدان بیشتر از طبیعی /ضخامت اندومتر 7mmچند درصد احتمال بارداری وجود دارد؟


پاسخ: احتمال زیادی برای باروری شما وجود دارد.