پاسخ پرسش : عدم شستشو و استحمام در دوره پریود چاپ
خانم، 46 ساله  از بروجرد         
پرسش: آیا در زمان پریود باید بهنگام رفتن به توالت خود را شست یا خیر؟

پاسخ: خیر به هیچ وجه نباید خود را شست و همچنین حمام نیز نباید رفت.