پاسخ پرسش : تاثیری داروهای شیمیایی در تخمک گذاری چاپ
خانم، 28 ساله از شهرکرد      
پرسش: من سابقه دو سقط داشته ام. هم اکنون هم زمان از فولیک اسید 5 میلی گرم- پردنیزولون و آ اس آ استفاده می کنم. دو داروی اخیر چه تاثیری در تخمک گذاری یا بارداری سالم من دارند؟
پاسخ: در تخمک گذاری اثری ندارند و از نظر طب امروز شما بیماری خود ایمنی دارید و پردنیزولون و آ اس آ بیماری خود ایمنی شما را مهار می کند. در صورت مراجعه به مطب دستورات درمانی بر اساس طب سنتی ارائه می گردد.