پاسخ پرسش : جلو گیری از ورم در مدت بارداری چاپ
آقا، 26 ساله
پرسش: برای جلو گیری از ورم در مدت بارداری آیا راه کاری وجود دارد ؟

پاسخ: نمک دریا (که از مراکز مورد تایید تهیه شده است) خورده شود.