پاسخ پرسش : عوارض خود ارضایی چاپ
خانم، 21 ساله
پرسش: در شرف ازدواجم. پرسش من این است که تحریک جنسی و یا انزال برای دخترانی که هنوز باکره هستند مشکل زا است یا نه؟
پاسخ: از نظر باکرگی مشکلی ایجاد نمی کند ولی عوارض دیگری دارد و خیلی از این افراد بعد از ازدواج نمی توانند ارتباط فیزیکی خوبی با همسرشان برقرار کنند.