پاسخ پرسش : درمان آسم چاپ

پرسش : برای درمان آسم چه کار کنیم؟

 

 

پاسخ : آسم را باید مراجعه نمایید تا بر مبنای علت آن درمان نماییم.