پاسخ پرسش : صاف و مرتب کردن ابروها و تغییر جهت رویش آنها چاپ
آقا، 18 ساله  از یزد                                     
پرسش: در رابطه با مرتب کردن ابروها مقداری توضیح بدهید و اگر مقداری از ابروهای سمت راست و وسط مایل به سمت چپ شده باشند برای صاف و درست کردن آنها چه کنیم
؟

پاسخ: با روغن زیتون خوب، بمالید و پانزده شب نافتان را با روغن زیتون چرب کنید تا اثرش را ببینید ولی اگر ادامه ندهید به حالت اول برمی