پاسخ پرسش : احساس پایین نرفتن آب دهان چاپ

خانم، 37 ساله
پرسش: زمانیکه آب دهانم را قورت می دهم حس می کنم  پایین نمی رود و این حالت اذیتم می کند؟

 

 

پاسخ : باید ببینید که فقر آهن دارید یا نه. اگر دارید باید اصلاح نمایید. برای کبود آهن می توانید از عرق آهن (که در مطب موجود هست) بجای آب خوردن، استفاده نمایید.