پاسخ پرسش : راه تشخیص طبع چاپ

آقا، 24 ساله از مشهد
پرسش : از جه طریق می توان فهمید که طبع ما بهاری تابستانی پائیزه و زمستانی است؟

 

 

پاسخ : باید کتابهای مربوطه را مطالعه نمایید یا در سایت نیز به مطالب درج شده به عنوان مزاج شناسی رجوع کنید.