پاسخ پرسش : روغن شترمرغ - گوشت شترمرغ چاپ

 

سوال ارائه شده در همایش خانواده بزرگ حامیان سلامت تولید و تغذیه سالم
پرسش: آیا روغن شترمرغ و گوشت شترمرغ مفید است؟پاسخ: روغن شترمرغ استفاده درمانی دارد و نه خوردنی، گوشت آن طبیعت گرم و خشک دارند و خوردن زیادش خوب نیست. افرادی که طبع سرد و تر دارند و بیماریهای روماتیسمی و مفصلی دارند، می توانند گاهی بخورند. به افرادی که طبع گرم دارند، مخصوصاً گرم و خشک، توصیه نمی شود.