پاسخ پرسش : عدم منع خوردن پوست مرغهای خانگی و غیر هورمونی چاپ

 

آقا، 23 ساله از سبزوار               
پرسش: پوست مرغ برای خوردن بد است یا خوب؟

پاسخ: اگر مرغ هورمونی نباشد مثلاً مرغ خانگی باشد، می توانید پوست آنرا هم بخورید. مرغهای هورمونی را به هیچ وجه مصرف نکنید.