پاسخ پرسش : سکته خفیف مغزی چاپ

پرسش : پدرم جدیداً سکته خفیف مغزی کرده و خیلی ضعیف سمت راست بدنش سرشده ودکتر برایش فیزیوتراپی نوشته نظر شما دراین مورد چیست ؟

 

 

پاسخ : فیزیوتراپی خوب است ولی برای جلوگیری از سکته بعدی باید حتما به مطب ما مراجعه کنند.