پاسخ پرسش : درد ماهیچه های پشت پا چاپ

خانم، 27 ساله
پرسش : در بعضی از مواقع ماهیچه های پشت پا هایم درد می کند به گونه ای که درد همراه با بی حسی پاهایم بوده و گاهی وقتها  نزدیک دوره پریود ماهانه استخوان مچ پاها و استخوان ران تا لگن درد شدید دارد به گونه ای که احساس میکنم دارم فلج میشم.

 

 

پاسخ : درد ماهیچه بدون ارتباط  با دوره پریود با دردهای قبل از  دوره  پریود دو چیز مجزا هستند که برای هر کدام باید دستورات خاصی را انجام دهید که لازم است حضوراً مراجعه نمایید.