پاسخ پرسش : عدم درمان دیسک کمر با تصحیح کمر چاپ

خانم، 48 ساله                         
پرسش: ایشان سه تا از دیسکهای کمرش بیرون زده اقای دکتر تصحیح انجام داده ولی خوب نشده مشکل دیگر اینکه پاشنه پایش بسیار شدید میسوزد  باید چه کند؟


پاسخ: باید مراجعه مجدد نمایید تا قدمهای بعدی برای درمان برداشته شود، یک آزمایش کامل چک آپ که قند، چربی و تیرویید را هم شامل باشد انجام دهید و نتیجه را با خود بیاورید.