پاسخ پرسش : افتادن فاصله بین مهره 4 و 5 کمر چاپ
آقا، 23 ساله از بوشهر
پرسش: راه حل و درمانی برای بیماری که بین مهره 4 و 5 کمر وی فاصله افتاده چیست؟ (پزشکان گفتند باید عمل کند و پلاتین بگذارد)

پاسخ: به همراه سوابق پزشکی و عکسهایتان مراجعه نمایید تا بررسی و درمان ارائه گردد.