پاسخ پرسش : زنگ زدگی نعل اسب چاپ
برچسب ها: غذانعل اسبزنگ زدگی

پرسش: با سلام موقعی که از نعل اسب استفاده می کنم برای خشک کردنش با وجودی که آنرا روی شعله گاز می گیرم بازهم آثارزنگ زدگی به مقدار کم روی نعل اسب باقی می اند ,به نظر شما اشکالی دارد؟

 

 

پاسخ : زنگ زدگی اگر باعث کنده شدن قسمت زنگ زده و ورود آن به غذا نشود اشکالی ندارد.