پاسخ پرسش : عوارض کمبود آهن چاپ
برچسب ها: آب آهن تابرنگ پریدگیخستگیضعف بدنکمبود آهنکم اشتهاییکم حوصلگی

خانم، 26 ساله
پرسش : کمبود آهن چه عوارضی را در فرد ایجاد می کند و آیا بر روی صدای گوش هم تاثیر دارد یا خیر ونوع شدید آن را چگونه برطرف کنیم؟

 

پاسخ : بر روی صدای گوش تاثیر ندارد ولی از عوارض کمبود آهن، خستگی زودرس، بی حوصلگی، کم اشتهایی، ضعف کلی، زردی و رنگ پریدگی و در سن رشد، موجب تاخیر رشد و کاهش وزن است. برای رفع آن در حالتی که  کمبود شدید آهن داشته باشد باید از آب آهن تاب مدام استفاده نمایند.