پاسخ پرسش : منع خوردن سرکه در ناشتا چاپ

آقا، 43 ساله                       
پرسش: سرکه سیب برای چربی خون صبحانه خورده شود ؟پاسخ: خوردن سرکه خوب است ولی نه در صبحانه و ناشتا