پاسخ پرسش : بستن سیم ارت برای تشنجیها چاپ
برچسب ها: تشنجسیم آرت

آقا، 45 ساله
پرسش: سوالم در مورد سیم ارت است که برای چه بیماری هائی آنرا تجویز می نمائید و نحوه انجام آن و مدت زمان آنرا توضیح بفرمایند.پاسخ: برای تشنجیها داده می شود. برای سیم ارت می توانید از سیم برق که مسی است استفاده نمایید و حداقل باید چهار متر باشد و دو سر آنرا لخت کنید و هر شب، یک سر آن را به مچ پای چپ و سر دیگر آنرا به لوله شوفاژ یا شیر آب وصل می کنید تا بار منفی بدن به زمین منتقل شود.