پاسخ پرسش : ماست های فعلی موجود چاپ
برچسب ها: ماستمایه ماست

پرسش : آیا از ماست های فعلی که در مغازه ها می فروشند اسفاده کنیم ؟

 

پاسخ : باید سعی کنید مایه ماست را همانگونه که توضیح دادیم و یا با ارتباط با ما، تهیه کنید و بدهید به آنها تا از آن ماست تهیه کنند و همه بخورند و شما هم بخورید.