پاسخ پرسش : ممنوعیت استفاده از ماکروویو چاپ
برچسب ها: سرطانمایکروویوژن مواد غذایی
سن: 23 جنسیت: زن   
پرسش: آیا استفاده از ماکروویو سرطان زاست یا خیر؟

پاسخ: با توجه به اینکه مکروویو غذا را از مرکز مواد به سمت بیرون داغ می کند بر روی ژن مواد غذایی اثر می گذارد و به این خاطر سرطان زا هست و اصلا مفید نسیت.