پاسخ پرسش : صورت رنگ پریده و زرد چاپ
خانم، 18 ساله
پرسش: من دختری هستم که اغلب رنگی پریده  و زرد دارم چه درمانی برایم پیشنهاد می کنید؟

پاسخ: آزمایش بدهید اگر فقر آهن دارید دستورات مربوط به کم خونی را انجام دهید ولی اگر لاغری شدید هم دارید امکان دارد غلبه صفرا باشد که باید بیشتر توضیح می دادید.