پاسخ پرسش : توصیه هایی برای تشنج در کودکان چاپ
کودک ، 3 ساله از اراک
پرسش: بچه ای 3 سال و دو ماهه دارم که یک ماه پیش در اثر اسهال و استفراغ و تب دچار تشنج شد که بعد از درمان دکتر قرص های داد که مشکل آن ادامه نداشته باشد آیا ممکن است بعدها دچار تشنج بشود و درمان آن چیست؟
پاسخ: نگران نباشید، با بزرگتر شدن بچه احتمال تکرارش کمتر می شود. ولی لازم به ذکر است که این بچه نباید تب کند و اگر تب کرد باید به سرعت تبش کنترل شود. (مثلاً با پاشوره یا شستن دست)  تکرار تب باعث افزایش تکرار تشنج و ایجاد عوارض می گردد. با مراجعه به مطب نیز می توانید درمان مربوطه را اخذ نمایید. سرخود نیز دوز مصرف قرصشان را کم نکنید.