پاسخ پرسش : غذای شب مانده در یخچال چاپ
برچسب ها: غذایخچال
آقا، 30 ساله از زنجان
پرسش: آیا غذای شب مانده در یخچال هم مضر است؟


پاسخ : غذا هر چه تازه تر باشد بهتر است. برای نگهداری غذا در یخچال سعی کنید درب آنرا ببندید