بیان احوال شهرهای رومیّه و کیفیّت تدبیر آن – ماه دهم چاپ

حفظ تندرستی  از دیدگاه حضرت ثامن الحجج (ع) در ماه دی که با دهمین ماه رومی (کانون اوّل) مصادف است

ماه دهم، کانون اوّل است که اوّل زمستان باشد، سی و یک روز است؛ در آن بادهای قوی قوّت می‌گردد و برودت و سردی هوا شدید می‌شود و و درآن شرب آب در شب نهی شده است و بهتر آن است که هر روز صبح یک جرعه آب گرم بخورند و از خوردن سبزی های گرم مزاج مثل کرفس و نعناع و جرجیر اجتناب نمایند.

و از خوردن طعام های با مزاج سرد حذر نمایید و در نیز از حجامت و فصد بپرهیزید و خوراک های گرم مزاج بالفعل و بالقوّه را استعمال نمایید.

برای آن دسته از عزیزانی که علاقه مند به دیدن اصل متن از روی نسخه اصلی هستند  متن  ذیل عرضه می گردد.

ماه دهم، کانون اوّل است که اوّل زمستان باشد، سی و یک روز است؛ قوّت می‌گردد در آن بادهای قویّه و شدید می‌شود در آن برودت و نفع می‌کند در آن آنچه ذکر کردیم در تشرین ثانی و حذر نمایید در او از خوردن طعام بارد و بپرهیزید در او حجامت و فصد را و استعمال نمایید در او اغذیۀ حارّۀ بالفعل و بالقوّه را.

(حفظ الصحه و سیاست المدن، موسی بن علیرضا ساوجی، ترجمه متن رساله الذهبیه،ص 43 الی 44)