پاسخ پرسش : درمان انگل توکسوپلاسموز چاپ

پرسش : درمان انگل توکسوپلاسموز چیست ؟

 

پاسخ : باید به مطب مراجعه نمایید و به صورت حضوری درمان ارائه گردد.