پاسخ پرسش : حجامت باعث خوش زخم شدن و کاهش قند خون افراد دیابتی چاپ

آقا، 39 ساله                        
1)منظور از خوش زخم شدن افراد دیابتی پس از حجامت چیست؟پاسخ: در مورد خوش زخمی، یک فرد دیابتی اگر بدنشان زخم شود، دیر خوب می شود، حجامت باعث رفع این مشکل می شود و هم ترمیم زخمشان و هم کنترل قندشان بهتر می شود. همان سیستمی که خداوند متعال عنایت فرموده که باعث تسریع در ترمیم زخمها می شود، همان سیستم را در دیابتی ها که صدمه خورده است را حجمات ترمیم می کند.
ضمناًً کسی که دیابت دارد، عصبانی می شود، با حجامت و درمان، از عصبانیت آنها نیز کاسته می شود.


2)آیا حجامت باعث کاهش قند خون افراد دیابتی میشود اگر پاسخ مثبت است مکانیسم آنرا توضیح دهید


پاسخ: بله حجامت باعث کاهش قند خون افراد دیابتی می گردد و مکانیسم آنرا باید در کلاسها بیابید و یاد بگیرید. یک فرد دیابتی می تواند آزمایش کند، حجامت کند و فردا صبحش بروند مجدداً آزمایش بدهند و میزان کاهش قند خونشان را اندازه بگیرند و ببینند چقدر قند خونشان کاهش یافته است.