درمان اورژانسی5خون دماغ چاپ
برچسب ها: بادکشپوست تخم مرغخونریزیخون دماغ

زمانی که فردی دچار خون ریزی از بینی می شود که به اصطلاح خون دماغ گفته می شود، زکریای رازی در کتاب من لایحضر الطبیب، جهت بند آوردن خون، به عنوان درمان اورژانسی، موارد ذیل را توصیه می کند:

- پایین دیافراگم همان سمتی از بدن که سوراخ بینی آن سمت دچار خونریزی شده است را بادکش بزرگ و زیاد نمایید. یعنی بادکش با لیوان یا ظرفی بزرگ و به تعداد سه الی چهار بار انجام گردد

- چکاندن آب خیلی یخ در سوراخ بینی
- آشامیدن آب یخ

- خوردن ماست ترش
- نشستن در آب بسیار سرد

 

ضمناً در برخی منابع، استنشاق پودر پوست تخم مرغ نیز توصیه شده است.
تذکر :
اگر فرد زیاد دچار خون دماغ می گردد، خوردن چیزهایی که  باعث رکود و سردی بدن می شوند مانند عدس و سماق و چیزهای قابض و ترش مفید است.