واکسن GAD بی فایده است چاپ
برچسب ها: بیماری های خونیبیماری های کبدبیماریهاپیشگیری از بیماریبیماریدیابتعامل بیماریبیماری جسمیبیماری قندخطر ابتلا به دیابتتست دیابتتست بیماران دیابتی

MD Consoult: در گزارشی که به تازگی در نشریه معتبر Lancet به چاپ رسیده، محققان گزارش کردند درمان مبتنی بر آنتی ژن درمانی با یک واکسن گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز (GAD) روند پیشرفت بیماری دیابت نوع یک را که تازه تشخیص داده شده، کند نمی کند. محققان در این مطالعه واکسن حاوی GAD (هدف عمده پاسخ اتوایمیون در دیابت نوع یک) را در 145 بیمار 3 تا 45 سال از امریکا و کانادا مورد آزمایش قرار دادند. برای این گروه از بیماران یک گروه شاهد نیز در نظر گرفته شد. پس از یک سال میزان پیامد اولیه تفاوت معنی داری میان دو گروه نداشت. به طور مشابه، هیچ سود قابل توجهی از نظر نسبت میانگین C- پپتید میان دو گروه دیده نشد.

 

پژوهشگران معتقدند که هر چند درمان مبتنی بر آنتی ژن درمانی، درمان قابل قبول و مطلوبی محسوب  می شود و در مدل های حیوانی نیز تأثیر آن به اثبات رسیده، برگردان آن به بیماری اتوایمیون انسانی همچنان یک چالش است.

هر چند این واکسن در مطالعات انسانی مثمر ثمر نبوده، شاید اگر واکسن در ابتدای دوره بیماری به بیماران داده شود، برای پیشگیری از دیابت نوع یک مفید باشد یا می تواند جزیی از پروتکل ترکیبی درمانی در حمله اخیر دیابت نوع یک باشد اما آنچه واضح است GAD در درمان دیابت نوع یک تأثیری ندارد.