آیا می دانید که سیگارهای الکترونیک مورد استفاده برای ترک سیگار سرطان زاست! چاپ

تحقیقات کارشناسان بهداشت و سلامت درفرانسه نشان می دهد سیگارهای الکترونیک که بسیار مورد توجه جوانان برای ترک سیگار قرار دارد سرطان زاست. دولت فرانسه از ماه می استعمال این نوع سیگارها را دراماکن عمومی ممنوع کرده است.

 

 

منبع: هفته نامه سپید – شماره 366 – 14/6/1392