آیا می دانید که مصرف سبزیجات و میوه جات، باعث کاهش اشتها به غذاهای پرکالری نمی شود! چاپ
برچسب ها: میوهسبزیجاتغذاهای پر کالاری

به نظر نمی رسد این تفکر که مصرف سبزیجات و میوه جات، باعث کاهش اشتها به غذاهای پرکالری می شود، صحیح باشد.در عمل، مصرف آب میوه پیش از وعده های غذایی، گرسنگی و افزایش وزن برخی افراد را تشدید هم می کند.

Lancet ،December15،2012.