پاسخ پرسش : وجود میکروب در بزاق دهان چاپ

آقا، 43 ساله            
پرسش: سلام ، آقای دکتر شما بر اساس چه معیار و سندی فرموده اید که بزاق دهان 100000 نوع میکروب دارد که خوردن نمک قبل از غذا آنها را از بین میبرد ؟ این رقم واقعاً بسیار زیاد است ، لطفاً دلیل منطقیِ خود را بفرمایید که چگونه شما دریافته اید .پاسخ: در کتب اصلی بیماری عفونی نیز آمده است که میزان میکروبها و آلودگیهای دهان انسان از میزان آلودگیهای دهان یک سگ که همه چیز خور است، آلوده تر است لذا تدابیر درمانی که طب امروز حتی برای گاز گرفتگی توسط دندان انسان بکار می برد خیلی شدید تر از یک گاز گرفتگی سگ است.
اگر 100000 نوع میکروب نباشد قطعاً 100000 عدد است.