پاسخ پرسش : شل شدن دریچه میترال چاپ
آقا، از اصفهان
پرسش: آیا شل شدن دریچه میترال (رماتیسم قلبی) قابل درمان میباشد؟ پزشکان قلب پنادر تجویز میکنند. دستور جنابعالی در این مورد چیست ؟

پاسخ: پنادرهایتان را بزنید و مواد غذایی سرد و تر نخورید.