پاسخ پرسش : میزان مصرف نمک دریا برای بیماران قلبی چاپ
آقا، 62 ساله از  تهران
پرسش: برای بیمار قلبی خوردن نمک در چه حد مجاز است؟

پاسخ: در حد معمول می توانند نمک دریا بخورند. نمک باید نمک دریا باشد نه اینکه نامش دریا باشد.