پاسخ پرسش : درمان چشم آستیگمات چاپ

آقا، 27 ساله از کرمانشاه
پرسش : آیا برای نیم درجه آستیگمات درمانی وجود دارد؟

 

 

پاسخ : هفت شب یک قاشق چای خوری عسل را گوشه چشمتان بریزید و آرام پلک بزنید تا در همه جای چشمتان پخش شود. مقداری سوزش خواهد داشت ولی وقتی چشمتان را ببندید، سوزش قطع می شود. بعد از هفت شب نیز گاهی شبها نیز اینکار را ادامه دهید.