پاسخ پرسش : عدم تاثیر روزه برچشمي كه تحت جراحي ليزيك قرار گرفته چاپ
برچسب ها: چشمماه رمضانروزه

 

خانم، 26 ساله از اصفهان            
پرسش: آيا روزه ماه رمضان اثر نامطلوب برچشمي كه تحت جراحي ليزيك قرارگرفته دارد؟پاسخ: خیر