پاسخ پرسش : تنبلی چشم چاپ

پرسش : جهت تنبلی چشم دکتر دوایی دارند؟

 

 

پاسخ : در شب یک قاشق چای خوری عسل را در داخل چشم راست، و یکی در داخل چشم چپ تان بریزید، مقداری سوزش خواهد داشت ولی وقتی چشمتان را ببندید، سوزش قطع می شود. اینکار را می توانید گاهی ادامه دهید.