پاسخ پرسش : احساس خارش در چشم چاپ
خانم، 23 ساله از تهران      
پرسش: گاهی اوقات در چشمانم احساس خارش می کنم . آیا دلیل خاصی دارد ؟

پاسخ: می تواند آلودگی محیطی باشد. موارد بیان شده در بهداشت چشم را انجام دهید و درون چشمتان طبق دستور داده شده، عسل بریزید.