پاسخ پرسش : چشم آستیکمات و ریختن عسل چاپ
خانم، 19 ساله
پرسش : چشم من آستیکماته باتوجه به اینکه عسلم میریزم اما بهبودی پیدا نکرده. چه کار کنم؟

پاسخ : با این کار جلوی رشد گرفته می شود نه اینکه کاملاً بهبود می یابید