پاسخ پرسش : زدن واکسن به کودکان چاپ

آقا، 30 ساله                                     
پرسش: باعرض سلام وعرض ادب حضورمحترم دکترو همکاران عزیزایشان
با توجه به اینکه در بدو تولد هرنوزادی کارت مراقبت کودک دربیماریتان وازطرف وزارت بهداشت جهت واکسینه شدن بچه هاداده میشودآیابطورکلی واکسیناسیون راتایید میکنیدیاخیر؟درصورت عدم تایید کلی، پیشنهادوراهکارحضرتعالی چه میباشد؟
اگربرخی ازواکسنهاراتایید میکنید، باذکرنام ودلیل توضیح بفرمایید.در ذیل انواع واکسنها طبق جدول زمانبندی کارت مراقبت کودک ارائه میشود:
بدوتولد:ب ث ژ-فلج اطفال(پولیو)-هپاتیت ب1
2ماهگی:سه گانه1(دیفتری،کزاز،سیاه سرفه)فلج اطفال 1-هپاتیت ب2
4ماهگی:سه گانه2-فلج اطفال2
6ماهگی:سه گانه3-فلج اطفال3-هپاتیت ب3
12ماهگی:سرخک سرخجه اوریون(MMR)نوبت اول
18ماهگی:فلج اطفال(یادآور1)سه گانه(یادآور1)
ورودبه مدرسه:فلج اطفال(یادآور2)سه گانه(یادآور2)-MMRنوبت دوم
14تا16سالگی:دوگانه ویژه بزرگسالپاسخ : اگر بچه ها را خوب تغذیه کنیم و به موقع حجامت نماییم و تدابیر طب سنتی را کامل بتوانیم رعایت نماییم، می توانند از واکسن بی نیاز باشند.