پاسخ پرسش :تیک عصبی در لحظه اولیه خواب رفتن چاپ
خانم، 32 ساله
پرسش: تیک عصبی که بعضی مواقع ابتدای خواب رفتن و معمولاً همراه با دیدن خواب اتفاق می افتد به چه دلیل است و آیا نیاز به درمان دارد؟

پاسخ : مشکل خاصی نمی باشد. ما چهار مرحله خواب داریم تا به یک خواب عمیق برسیم و در انتقال به مراحل خواب عمیق بعضی مواقع این حالت شک و تیک اتفاق می افتد و نیاز به درمانی نیست.